phone-light
+420 605 464 868
envelope-sharp-light

Návštěvní řád

FOTBALOVÉ AREÁLY ŽABOVŘESKY A KOMÍN 

Základní ustanovení 

1. Provozovatelem areálů je FC Svratka Brno, z. s., IČO 22662278, Svratecká 198/11, 624 00 Brno. 

2. Adresy areálů, které provozuje FC Svratka Brno, z. s.: 

a) areál Žabovřesky – Fanderlíkova 19, 616 00 Brno 

b) areál Komín – Svratecká 11, 624 00 Brno

3. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu,
a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku, sportovních soutěží, utkání a kulturních akcí.

4. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a
současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

5. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat
veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

6. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od
vlastníka/provozovatele zařízení.

7. Fotbalový areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem (hřiště má zabudovány dvě pevné
fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty), tribuny, budovu hlavní s kabinami, šatnami pro
rozhodčí a hráče, toalety a sprchy. V areálu je restaurace s toaletami, venkovní zahrádka a zpevněné i
nezpevněné plochy.

Vstup a pobyt v areálu

1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v
rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz jednotlivých částí areálu, a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů zástupce
provozovatele a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

2. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v průběhu konání tréninku, utkání a další
sportovní nebo jiné akce, a to za přítomnosti provozovatele nebo jím pověřené osoby. Mimo tuto
dobu je vstup do areálu nepovolaným osobám zakázán.

Povinnosti návštěvníků areálu

1. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let).

2. Vstup dětí a mladistvých do 18 let na hrací plochu fotbalového hřiště je povolen jen v doprovodu
dospělé osoby (starší 18 let).

3. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče nebo jiný svěřený doprovod.

4. Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat se
platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení
vstupenky.

5. Na hrací plochu mohou vstupovat pouze návštěvníci, kteří provozují činnost, pro kterou je
sportoviště určeno, a to v době sjednané s provozovatelem.

6. Návštěvníci – sportovci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy,
zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních a jiných
aktivit.

7. Přístup do prostoru šaten je povolen jen za doprovodu trenérů a vedoucích družstev.

8. Na hrací plochu je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi a ve sportovním oblečení.

9. Na hrací plochu nelze vstoupit v případě, že je povrch hřiště podmáčen, a v případě nutné údržby
(sekání, zavlažování, hnojení, chemický postřik).

10. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval
bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho
prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby
nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

11. Návštěvník je povinen odkládat a odstavovat věci pouze na vyhrazených místech, jsou-li tato
místa k dispozici. Provozovatel areálu neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená
k odkládání, odstavení a úschově věcí.

Zákazy

V prostorách areálů je zakázáno:

a) Vnášet pyrotechniku a zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
b) Zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby.
c) Vynášet nápojové sklo z areálu a vnášet nápojové sklo na tribunu a hrací plochu.
d) Přelézat či jinak překonávat oplocení areálu.
e) Vjíždět motorovými vozidly. Výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu areálu schválená
provozovatelem. Povolená rychlost je do 10 km/hod.
f) Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně
označena.
g) Jezdit na kole, in-line bruslích, skateboardech a podobných dopravních prostředcích mimo
asfaltové plochy. Tato činnost je povolena za zvýšené opatrnosti a pouze na vlastní riziko.
h) Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
i) Poškozovat vybavení areálu a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky).
j) Vnášet alkohol, drogy či jiné omamné látky a tyto látky užívat.
k) Stanovat a nocovat.
l) Vnášet natlakované nádoby.
m) Vstupovat na fotbalovou hrací plochu a do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky.
n) Vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky.
o) Kouření všech druhů cigaret (mimo prostory k tomu určené) a jakákoli manipulace s otevřeným
ohněm.
p) Ničit zařízení a jeho vybavení.
q) Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky.
r) Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
s) Lézt po konstrukcích a sítích.
t) Vnášet neskladné či objemné předměty omezující ostatní návštěvníky areálu. Ve sporných
případech rozhodne pořadatel.

Pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním
příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší provozovateli a
pořadatelské službě.

2. Pořadatel akce přebírá na dohodnutou dobu trvání akce sjednanou část sportovního areálu.

3. Pořadatelé akcí mají povinnost zajistit v dostatečném počtu osob (podle velikosti akce)
pořadatelskou službu, která musí být viditelně označena.

4. Pracovník provozovatele společně s pořadatelem přebírá zařízení a kontrolují stav předávaných
prostor. Případné zjištěné závady zapíše správce do „Knihy závad“. Při zpětném přebírání zařízení v
případě vzniklých závad a škod je ten, kdo je způsobil, povinen uhradit náklady spojené s jejich
odstraněním.

5. Pořadatel je povinen zajistit, aby počet diváků nepřekročil stanovenou kapacitu hlediště.

6. Pořadatel akce je povinen zabezpečit volný porost pro možný únik osob z jakéhokoliv místa
hlediště dvěma směry.

7. Pořadatel akce je povinen mít proškolenou požární hlídku.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna
zakázán vstupu do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými
právními předpisy.

Důležitá telefonní čísla

Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 ; Hasiči – 150 ; Záchranná služba – 155 ; Městská
policie – 156 ; Policie ČR – 158

Účinnost

Tento návštěvní řád byl schválen výkonným výborem FC Svratka Brno, z. s. a je účinný od 01. 07. 2021.

Návštěvní řád ke stažení ve formátu PDF: